strategijanaujas

Archyvas

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. sausio 22 d. 8.00 val. iki 2018 m. kovo 20 d. 15.00 val. 
Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“ priemones/veiklos sritis.
Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 463 340 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės būstinėje adresu Dariaus ir Girėno 2a, Kelmė ir telefonu 8 427 51719 darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 3

1 . VPS priemonė „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritis „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1

FSA LEADER-19.2-SAVA-6.1

1 priedas PARAIŠKOS FORMA 6.1

2 priedas VERSLO PLANO FORMA 6.1

2. VPS priemonė „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir realizavimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2 

FSA LEADER-19.2-SAVA-6.2

1 priedas PARAIŠKOS FORMA 6.2

2 priedas VERSLO PLANO FORMA 6.2

3. VPS priemonė „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritis „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.1 

FSA LEADER-19.2-SAVA-7.1

1 priedas PARAIŠKOS FORMA 7.1

2 priedas VERSLO PLANO FORMA 7.1

3 priedas JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA

4. VPS priemonė „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritis „Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.2 

FSA LEADER-19.2-SAVA-7.2

1 priedas PARAIŠKOS FORMA 7.2

2 priedas VERSLO PLANO FORMA 7.2

3 priedas JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA 7.2

Finansavimo sąlygų priedai, taikomi visoms kvietimo priemonėms/veiklos sritims:

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma

Vienos įmonės deklaracijos forma

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės, taikomos trečiojo kvietimo vietos projektams http://www.infolex.lt/ta/368313

VP ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS Suvestinė redakcija nuo 2017-11-25

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programą viešinimo taisyklės http://www.infolex.lt/ta/320916

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika Rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

ES_sutarties ir sutarties dėl ES veikimo suvestinė redakcija (2016)

Europos bendrijos steigimo sutarties I priedas

 

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas