Archyvas

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2017 m. lapkričio 2 d. 8.00 val. iki 2017 m. gruodžio 29 d. 15.00 val. 
Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“ priemones/veiklos sritis.
Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 131 688 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės būstinėje adresu Dariaus ir Girėno 2a, Kelmė ir telefonu 8 427 51719 darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 2

FSA LEADER-19.2-SAVA-9 aktuali redakcija

1 priedas Vietos projekto paraiškos forma LEADER-19.2-SAVA-9

2 priedas Jungtines veiklos sutarties forma LEADER-19.2-SAVA-9

FSA LEADER-19.2-SAVA-5.1 aktuali redakcija

1 priedas Vietos projekto paraiškos forma LEADER-19.2-SAVA-5.1

2 priedas Jungtines veiklos sutarties forma LEADER-19.2-SAVA-5.1

FSA LEADER-19.2-SAVA-8.2 aktuali redakcija

1 priedas Vietos projekto paraiškos forma LEADER-19.2-SAVA-8.2

2 priedas Jungtines veiklos sutarties forma LEADER-19.2-SAVA-8.2

VP ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS nuo 2017-09-01 aktuali redakcija antrojo kvietimo vietos projektams.

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės http://www.infolex.lt/ta/368313 

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programą viešinimo taisyklės http://www.infolex.lt/ta/320916

AKTUALI INFORMACIJA:

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2020 m. vasario 25 d. valdybos posėdžio protokolo Nr. 1 sprendimu pakeisti paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 2 pagal vietos plėtros strategijos Nr. 42VS-KS-15-1-06736-PR001 „Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) II prioriteto „Patrauklios aplinkos gyventi kaime kūrimas“ priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9, priemonės „Jaunimo užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.1, priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Laisvalaikio ir turizmo veiklų skatinimas saugomose teritorijose“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.2 finansavimo sąlygų aprašai. Atliktas keitimas susijęs su kontrolės laikotarpiu, nes Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 3D-64 buvo pakeistos Vietos projektų administravimo taisyklės, kuriose nurodyta, kad „vietos projekto kontrolės laikotarpis – trejų metų laikotarpis nuo vietos projekto, susijusio su investicijomis į infrastruktūrą, verslą, prekių gamybą, paslaugų teikimą, vykdytojo galutinio mokėjimo prašymo ir galutinės vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo vietos plėtros strategijos vykdytojai dienos“. 

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė 2018 m. birželio 8 d. valdybos posėdžio protokolo Nr. 5 sprendimu pakeitė paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 2 pagal vietos plėtros strategijos Nr. 42VS-KS-15-1-06736-PR001 „Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) II prioriteto „Patrauklios aplinkos gyventi kaime kūrimas“ priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9, priemonės „Jaunimo užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.1, priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Laisvalaikio ir turizmo veiklų skatinimas saugomose teritorijose“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.2 finansavimo sąlygų aprašus. Keitimas buvo atliekamas pastebėjus techninę klaidą dėl galimų vietos projekto partnerių, kuri prieštaravo Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 3D-559 redakcija) 22.1.1 papunktyje nurodytoms bendrosioms tinkamumo sąlygoms vietos projekto partneriui.  

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas