Archyvas

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. sausio 22 d. 8.00 val. iki 2018 m. kovo 20 d. 15.00 val. 
Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“ priemones/veiklos sritis.
Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 463 340 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės būstinėje adresu Dariaus ir Girėno 2a, Kelmė ir telefonu 8 427 51719 darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 3

1 . VPS priemonė „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritis „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1

FSA LEADER-19.2-SAVA-6.1 aktuali redakcija

1 priedas PARAIŠKOS FORMA 6.1

2 priedas VERSLO PLANO FORMA 6.1

2. VPS priemonė „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir realizavimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2 

FSA LEADER-19.2-SAVA-6.2 aktuali redakcija

1 priedas PARAIŠKOS FORMA 6.2

2 priedas VERSLO PLANO FORMA 6.2

AKTUALI INFORMACIJA:

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė 2020 m. vasario 25 d. valdybos posėdžio protokolo Nr. 1 sprendimu pakeitė paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 3 pagal vietos plėtros strategijos Nr. 42VS-KS-15-1-06736-PR001 „Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) I prioriteto „Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaime kūrimas“ priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sričių „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1 ir  „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir realizavimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2 finansavimo sąlygų aprašus. Atliktas keitimas susijęs su kontrolės laikotarpiu, nes Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 3D-64 buvo pakeistos Vietos projektų administravimo taisyklės, kuriose nurodyta, kad „vietos projekto kontrolės laikotarpis – trejų metų laikotarpis nuo vietos projekto, susijusio su investicijomis į infrastruktūrą, verslą, prekių gamybą, paslaugų teikimą, vykdytojo galutinio mokėjimo prašymo ir galutinės vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo vietos plėtros strategijos vykdytojai dienos“. 

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė 2018 m. gruodžio 19 d. valdybos posėdžio protokolo Nr. 10 sprendimu pakeitė paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 3 pagal vietos plėtros strategijos Nr. 42VS-KS-15-1-06736-PR001 „Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) I prioriteto „Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaime kūrimas“ priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sričių „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1 ir  „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir realizavimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2 finansavimo sąlygų aprašus. Keitimas buvo atliekamas pasikeitus Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėms, patvirtintoms Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 3D-226 redakcija), kuriose pasikeitė tinkamumo sąlygos ekonominio gyvybingumo rodiklių skaičiavimams vietos projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiais. Vietos projektų įgyvendinimo laikotarpiu atliktas FSA keitimas nepažeidžia pareiškėjų ir paramos gavėjų lygiateisiškumo ir teisėtų lūkesčių.

3. VPS priemonė „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritis „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.1 

FSA LEADER-19.2-SAVA-7.1

1 priedas PARAIŠKOS FORMA 7.1

2 priedas VERSLO PLANO FORMA 7.1

3 priedas JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA

4. VPS priemonė „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritis „Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.2 

FSA LEADER-19.2-SAVA-7.2

1 priedas PARAIŠKOS FORMA 7.2

2 priedas VERSLO PLANO FORMA 7.2

3 priedas JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA 7.2

Finansavimo sąlygų priedai, taikomi visoms kvietimo priemonėms/veiklos sritims:

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma

Vienos įmonės deklaracijos forma

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės, taikomos trečiojo kvietimo vietos projektams http://www.infolex.lt/ta/368313

VP ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS Suvestinė redakcija nuo 2017-11-25

VP ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS Suvestinė redakcija nuo 2018-12-01

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programą viešinimo taisyklės http://www.infolex.lt/ta/320916

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika Rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

ES_sutarties ir sutarties dėl ES veikimo suvestinė redakcija (2016)

Europos bendrijos steigimo sutarties I priedas

 

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas