Archyvas

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2024 m. liepos 22 d. 00.00 val. iki 2024 m. rugpjūčio 22 d. 24.00 val. 
Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“ priemones/veiklos sritis.
Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 102 000 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Galutinė kvietimo teikti vietos projektų paraiškas suma gali keistis priklausomai nuo sudarytos bendros visoms VVG vietos projektų virškontraktavimo eilės. 
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės būstinėje adresu Dariaus ir Girėno 2a, Kelmė ir telefonu 8 427 51719 darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.
 
Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 22 (kvietimo tekstas) 
 
1. VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritis „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1:
Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) FSA LEADER-19.2-SAVA-6.1 (22) 

1 priedas PARAIŠKOS FORMA LEADER-19.2-SAVA-6.1 (22)
2 priedas VERSLO PLANO FORMA LEADER-19.2-SAVA-6.1 (22)

„Vienos įmonės deklaracija“ pagal komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 (doc ir xlxs formatu)
,,Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija“ (doc ir xlxs formatu)
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 102 000 Eur
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 34 000 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.
 
 
PAPILDOMI DOKUMENTAI (pagalba pareiškėjams):
Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės
Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės
Vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašas ir priedai
Vietos projektų viešinimo taisyklės
Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės
Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika
Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas
Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašas
Fiksuotosios normos taikymo vietos projektų netiesioginėms išlaidoms apmokėti tvarkos aprašas

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas