Archyvas

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės (toliau – VVG) veikla grindžiama trijų sektorių – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – partnerystės principu.

VVG yra atvira naujiems nariams, t.y. užtikrina lanksčią, atvirą ir nediskriminuojančią naujų narių priėmimo tvarką, išskyrus atvejus, kai VVG nariu norinčio tapti fizinio ar juridinio asmens veikla yra draudžiama kitų teisės aktų.

VVG nariais gali būti juridiniai ir fiziniai asmenys. Vietos veiklos grupėje juridiniam asmeniui atstovauja jo deleguotas atstovas arba pakaitinis asmuo. Išimtis taikoma vietos valdžios atstovams. Kelmės rajono savivaldybės taryba gali deleguoti daugiau atstovų, tačiau iš jų renkama visuotiniame susirinkime ne daugiau kaip 3 (tris)  atstovus su sprendžiamojo balso teise asociacijos valdyboje kiekvienam. Visuotiniame narių susirinkime Kelmės rajono savivaldybė, kaip ir kiekvienas asociacijos narys, turi vieną balsą.

Naujų narių priėmimo, atsisakymo priimti ir narystės sustabdymo klausimą sprendžia Valdyba. Sprendimas priimamas paprasta balsų dauguma. Valdybos sprendimui turi pritarti visuotinis narių susirinkimas ne mažiau kaip 1/2 visų dalyvaujančių narių balsais.

VVG narys gali būti pašalintas iš vietos veikos grupės už įstatuose nurodytų pareigų nevykdymą, taip pat, jei nustatyta tvarka nemoka nario mokesčio, už įvairius drausminius nusižengimus, už susirinkimų nelankymą, už VVG įstatų, visuotinio narių susirinkimo, Valdybos sprendimų nevykdymo. Nario pašalinimo klausimą sprendžia Valdyba.

VVG nariai gali bet kada išstoti iš vietos veiklos grupės pateikiant raštišką prašymą VVG pirmininkui. Nariui išstojus ar išbraukus jį iš sąrašų nario mokestis bei perduotas turtas negrąžinami. Nariui išstojus, ar išbraukus jį iš sąrašų, narys ne vėliau kaip per dvi savaites atsiskaito su vietos veiklos grupe už visas jam patikėtas materialines vertybes, jas grąžindamas natūra arba kompensuodamas atitinkama pinigų suma.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas