Archyvas

Kodas 302323927

Liepų g. 30, Kukečių k., Kukečių sen., 86429 Kelmės r.

Tel.: 8 698 11304

el.p.: vaidageciene@gmail.com

Pirmininkė Vaida Gecienė

Įgyvendinti vietos projektai:

„Kukečių kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas veiklos aktyvumui gerinti” Nr. LEADER-10-KELMĖ-02-008

Projekto tikslas – stiprinant Kukečių kaimo bendruomenės materialinę bazę ugdyti įvairių socialinių grupių žmonių poreikį domėtis ir dalyvauti visuomeniniame gyvenime.
Projekto įgyvendinimo metu buvo sutvarkytos bendruomenės patalpos ir įrengtas darbo kabinetas su kompiuterine įranga, internetine prieiga, baldais, taip sudarytos tinkamos sąlygos bendruomeninei veiklai puoselėti, įsigyta muzikinė įgarsinimo įranga,  aplinkos tvarkymui – žoliapjovė.

Bendra projekto vertė – 11 531,40 Eur, paramos suma – 9 225,12 Eur.

„Kultūros paveldo objekto, Burbaičių piliakalnio su gyvenviete (u.k. 24507) išsaugojimas ir pritaikymas gyventojų poreikiams”  NR. LEADER-12-KELMĖ-05-008

Projekto tikslas – kurti patrauklią aplinką, išsaugoti ir pritaikyti gyventojų poreikiams kultūros paveldo objektą, Burbaičių piliakalnį, vadinamą Piliuku.

Pagal parengtą kultūros tvarkybos darbų projektą buvo vykdomi rangos darbai ir  įrengti laiptai į piliakalnį ir prie Kražantės upės, medinis tiltukas ir suolai žiūrovams. Projektas prisidės prie vietos strategijos gyventojų švietimo, pilietiškumo ugdymo, skatins gyventojų aktyvumą ir suinteresuotumą veikti kartu, dalyvauti bendruomeninėje veikloje, sustiprins pasitikėjimą, kuriant patrauklų gyvenimui kaimo vietovių identitetą.

Bendra projekto vertė – 35 398,00 Eur, paramos suma – 31 858,20 Eur.

 

„Piliakalnis senas mums praeitį mena…” NR. LEADER-13-KELMĖ-07-002

Projekto tikslas – pagyvinti Kukečių kaimo bendruomenės kultūrinį gyvenimą, suorganizuojant renginį, kuris šviestų ir skatintų puoselėti vietos gyventojus tradicijas bei įtrauktų į visuomeninį gyvenimą.

Vietos projektas prisidėjo prie vietos gyventojų švietimo, tradicijų puoselėjimo, pilietiškumo ugdymo, skatina gyventojų aktyvumą ir suinteresuotumą veikti kartu, dalyvauti bendruomeninėje veikloje, stiprins pasitikėjimą, kuriant patrauklų gyvenimui kaimo vietovių identitetą.

Bendra projekto vertė – 5 093,98 Eur, paramos suma – 4 075,18 Eur.

 

 

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas