Archyvas

Kelmės krašto partnerystės VVG 2004-2005 m. veiklos ataskaita:

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo laikas

Dalyvių skaičius

Rezultatas

1. ŽŪM seminaras „VVG kūrimo ir LEADER+ pobūdžio priemonės strategijos rengimo principai” 2004 06 18

15

15 Kelmės rajono iniciatyvinės grupės narių išklausė 8 val. programos kursą, jiems įteiktipažymėjimai; grįžtant nutarta, kurie iniciatyvinės grupės nariai vykdys steigiamąjį VVG susirinkimą
2. Vietos veiklos grupės steigiamasis susirinkimas 2004 06 25

5

Įsteigta Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė, įgaliotas asmuo dėl jos registracijos ir kt.
3 VVG registracija 2004 07 12

1

Kelmės krašto partnerystės VVG įregistruota juridinių asmenų registre
4. VVG suformavimas 2004 07 14

7

Apsvarstyti 35 Kelmės gyventojų prašymai, įgaliojimai ir išklausytos steigėjų reko- mendacijos; paskelbta, jog Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė – valdyba suformuota iš 40 juridinių ir fizinių asmenų (protokolas Nr.1)
5. Visuotinis VVG – valdybos susirinkimas 2004 08 06

40

Prisistatė VVG – valdybos nariai; sudarytas ir patvirtintas VVG veiklos planas; nutarta teikti paraišką NMA pagal veiklos sritį „Techninė parama kaimo vietovių studijoms…”; ir kt. (protokolas Nr.2)
6. Visuotinis VVG – valdybos susirinkimas 2004 09 03

37

Pateikta informacija dėl skubios LEADER patirties iš ES įsisavinimo; numatyta veikla dėl VVG plėtros ir partnerystės ryšių užmezgimo su LEADER grupe Vokietijoje (Wartburg rajone, tarpininkauja rajono tarybos narys, signataras A.Račas); paskirtas VVG kontaktinis asmuo; aptartos VVG projektinės veiklos galimybės ir kt.(protokolas Nr.3)
7. Respublikos VVG konferencija (ŽŪM) 2004 09 15

2

Išklausyta informacija dėl VVG veiklos ir patirties kaupimo (mokymų), dalyvauta diskusijose
8. VVG mokymai:Pasaulio aplinkos fondo Mažųjų projektų programos (PAF MPP) seminaras (Šiauliuose) „PAF MPP įgyvendintų projektų pristatymas ir galimybės dalyvauti programoje” 2004 10 12

10

10 VVG narių išklausė 6 val. trukmės mokymus apie tarptautinių projektų vadybą ir galimybę dalyvauti projektų konkurse
9. Visuotinis VVG – valdybos susirinkimas – mokymai 2004 10 17

32

Pagal sutartį atvykusi LR Žemės ūkio rūmų konsultantė Guoda Burokienė skaitė VVG nariams paskaitą „LEADER veikla ES šalyse”, atsakė į VVG narius dominančius klausimus; aptartas paraiškos teikimas NMA; pristatyti 4 Kelmės gyventojų prašymai, įgaliojimai ir išklausytos steigėjų rekomendacijos (I-oji VVG plėtra);
išrinkti asmenys dėl anketos parengimo kaimo vietovės studijai, nutarta dalyvauti PAF MPP projektų konkurse ir kt.(protokolas NR. 4)
10. Projekto koncepcija PAF MPP idėjų konkursui 2004 10 27

8

VVG valdyba (pagal pirminę ūkininkų apklausą) pateikė PAF MPP idėjų konkursui projekto koncepciją, pagal kurią laimėjimo atveju VVG galėtų pradėti praktinę projektinę veiklą rajono gyventojų tarpe opiausiai problemai spręsti (smulkių gamybos vienetų kooperacija irišvedimas į rinką)
11. Respublikos VVG pasitarimas – mokymai (ŽŪM) 2004 11 12

3

Išklausyta informacija dėl VVG pateiktų paraiškų, gauta informacija ir dalomoji medžiaga (ES LEADER veiklos patirtis)
12. Visuotinis išplėstinis VVG – valdybos susirinkimas 2004 11 25

44 VVG nariai;

12 rajono specialistų ir 2 konsultantai

(I-je dalyje)

I-je susirinkimo dalyje aptartas bandomosios strategijos turinys, parengimo grafikas; sudarytos 3 Darbo grupės strategijos rengimui, patvirtintos kaimo gyventojų ir jaunimo apklausos anketos, numatytas anketavimo laikas (gruodžio-vasario mėn.) ir kt.; II-je dalyje papildyti ir paruošti perregistravimui įstatai performuota VVG valdyba, aptartas gyventojų informavimo apie VVG veiklą klausimas, kt.(protokolas Nr. 5)
13. Susitikimas su Airijos Clones miesto organiza- cijos „Atsinaujinimo partnerystė” nariu E.Cox 2004 11 26

4 VVG valdybos nariai ir 4 Kelmės r. savivaldybės atstovai

Tarpininkaujant E.Cox (jis viešė- jo Kelmėjeprivačiai) ir Kelmės r.savivaldybės atstovui A.Sutkui (atsakingas už tarptautinius ryšius), užmezgėme kontaktus su Airijos Clones Kaimo vystymo ir LEADER grupės nariais
14. Seminaras „PAF MPP projektų ruošimas ir valdymas” 2005 01 13-14

2

VVG valdybos teikta projekto koncepcija PAF MPP laimėjo konkursinę atranką. Todėl VVG valdybos pirmininkė V.Žernienė ir VVG valdybos narė V.Žurbenkienė 18 val. trukmės kursuose gilino žinias, kaip planuoti, organizuoti didelės apimties tarptautinių projektų vykdymą, kaip valdyti finansus ir užtikrinti projektų rezultatų ilgalaikiškumą
15 Visuotinis išplėstinis VVG susirinkimas 2005 01 21

38 VVG nariai ir 9

3-jų Darbo grupių nariai

Išklausyta VVG narių informacija, geroji patirtis ir sunkumai, pastabos, pageida- vimai, vykdantgyventojų ir jaunimo apklausą kaimiškose seniūnijose (SSGG); Darbo grupės informavo apie atliekamą darbą; pristatyti VVG svarstymui 2 projektai ir pritarta jų teikimui:1) PAF MPP – Mini grantui, priešprojektinės veiklos situacijos analizei ir ūkininkų mokymams organizuoti;

2) Kelmės r. savivaldybės projektų konkursui teiktinas projektas, kurio finansavimas užtikrintų bandomosios strategijos projekto kokybišką rengimą (papildomų strategijos rengimo išlaidų finansavimas) ir kt. (protokolas Nr.6)

16 VO „Vietinės inicia- tyvos” seminaras (Tytu-vėnuose) „Bendruomenių dalyvavimas kaimo infrastruktūros gerinimo projektuose” 2005 02 10

4 Kelmės r. kaimo bendruomenės – VVG narės (16 asmenų)

ir 3 VVG valdybos nariai

Respublikos mastu organizuotame seminare Mockaičių, Grinių, Valpainių ir Vaiguvos bendruomenės kitoms šalies bendruomenėms pristatė savo bendruomenių veiklą; aptarė galimybes pritraukti ES lėšas vietiniams projektams įgyvendinti; VVG valdybos pirmininkė pristatė Kelmės krašto partnerystės VVG planuojamą aplinkosauginę veiklą.
17. Visuotinis VVG susirin-kimas – mokymai 2005 02 11

41 VVG narys

VVG nariai informavo apie baigiamą vykdyti gyventojų apklausą; priimtas nutarimas iki kovo mėn. organizuoti bendruomenių susirinkimus dėl gyventojų anketinės apklausos analizės ir bendruomenės prioritetų nustatymo; priimtas nutarimas dėl dalyvavimo VVG mokymuose; VVG valdyba pateikė informaciją apie partnerystės sutarčių rengimą su kitomis VVG Lietuvoje, Vokietijoje bei Airijoje bei informavo, jog PAF MPP finansavo 5000 Lt vertės VVG valdybos teiktą projektą „Ekologinių ūkių kooperacijos skatinimas Kelmės rajone”; Kelmės r. NVO asociacijos narys A.Geštautas pravedė 1 val. trukmės mokymus „Projekto rengimas, vykdymas, projekto tęstinumas ir reikšmė kaimo bendruomenei” ir kt. (protokolas Nr.7)
18. Visuotinis išplėstinis VVG susirinkimas – mokymai 2005 03 07

36 VVG nariai,

8 Darbo gr. nariai,

4 saviv.administracijosnariai

Prie VVG buveinės Budraičių kaime atidengtas stacionarus LEADER+ informacinis stendas;pasikeista kaupiama patirtimi su Šiaulių rajono ir Raseinių rajono VVG (dalyvavo 4 atstovai); VVG valdyba pristatė vaizdinę medžiagą laikmenoje apie Švenčionių r. patirtį „Švenčionių partnerystė”; Budraičių bendruomenės atstovai pristatė apklausos suvestinę, susirinkimo protokolą (kaip pavyzdį)ir kt. (protokolas Nr.8)
19. Visuotinis išplėstinis VVG susirinkimas 2005 03 17-18

41 VVG narys,

6 Darbo gr. nariai,

rajono meras,

2 konsult.

Patvirtintas patikslintas „Kelmės r. kaimo vietovės studijos ir integruotos plėtros strategijos parengimo grafikas”; kaimo bendruomenės pristatė apklausos suvestines, susirinkimų protokolus, komentavo išryškėjusius vietos prioritetus (vietos susirinkimuose ir diskusijose dalyvavo virš 17 000 gyventojų; VVG valdyba pristatė gautą informaciją iš Vokietijos LEADER grupės (siūlo vykdyti bendrą projektą) ir Airijos (pasiūlymas teikti metodinę ir kt. paramą) ir kt. Antrąją dieną Darbo grupės pristatė apdorotą informaciją (protokolas Nr.9)
20. Kontrakto pasirašymas su PAF MPP 2005 04 01

1

Pasirašytas 5000 Lt kontraktas su PAF MPP dėl VVG projekto „Ekologinių ūkių kooperacijos skatinimas Kelmės rajone” įgyvendinimo gegužės – liepos mėn.
21. Kontrakto pasirašymas su NMA 2005 04 06

1

Pasirašytas 10 600 Lt kontraktas su NMA dėl VVG projekto „Kelmės rajono kaimo vietovės studija ir integruotos bandomosios strategijos parengimas…” finansavimo
22. Išplėstinis VVG valdybos posėdis 2005 04 07

8 VVG valdybos nariai,

32 ūkininkai

Dalyvaujant PAF MPP nacionalinei koordinatorei N.Leonavičiūtei ir Kelmės r. savivaldybės administracijos direktoriui B.Paliuliui, žiniasklaidos atstovams, VVG valdyba pristatė ekologinių ūkių ūkininkams laimėtą projektą, aptarė jo vykdymą
23. Kontrakto pasirašymas su Kelmės r. savivaldybe 2005 04 15

1

Laimėtas finansavimas (2 000 Lt) Kelmės r. savivaldybės projektų konkursui teiktam projektui, kurio finansavimas užtikrino bandomosios strategijos projekto kokybišką rengimą (papildomų strategijos rengimo išlaidų finansavimas)
24. Visuotinis VVG susirinkimas 2005 05 19-20

40 VVG narių,

2 konsultant.

Pristatytos jau įgyvendintos atskiros strategijos dalys; diskutuota dėl įvairių nesklandumų, renkant informaciją; sudarytas ir patvirtintas seniūnijų išplėstinių susirinkimų (sueigų) vykdymo grafikas; nutarta parengtą strategiją pristatyti liepos 2d. Budraičiuose; aptartas VVG valdybos susitikimas su Vokietijos Wartburg delegacija dėl partnerystės sutarties suderinimo ir kt. (protokolas Nr.10)
25. Susitikimas su Vokietijos Wartburg rajono delegacija (Tytuvėnuose) 2005 05 28

6 VVG valdybos nariai

Susitikimo metu suderinta bendradarbiavimo sutartis, aptartas bendro projekto „Susitinka ES jaunieji ūkininkai” įgyvendinimas 2006m. vasarą (pasikeitimas delegacijomis, grupė mūsų rajono jaunuolių atliks 1 mėn. trukmės praktiką Vokietijoje)
26. Kaimiškų seniūnijų išplėstinių susirinkimų (sueigų) vykdymas (seniūnijų SSGG apibend-rinimas, prioritetų nustatymas Nuo 2005 05 29 iki 2005 06 06

VVG valdyba;

virš 350 asmenų, iš kaimų deleguotų į susirinkimus

Susirinkimai įvyko pagal iš anksto paskelbtą grafiką. Kaimo bendruomenių atstovai susirinkusiems pristatė savo gyvenamoje aplinkoje išryškėjusius SSGG, prioritetus. Vyko diskusijos, ūkininkai, vietos kultūros darbuotojai, mokyklų, jaunimo atstovai, moterys, neįgalieji išsakė savo nuomonę ir pasiūlymus. Jie buvo apibendrinti, vyko balsavimas (seniūnijų susirinkimų protokolai saugomi).
27. Kelmės rajono kaimo bendruomenių aktyvo ir ekologinių ūkių ūkininkų išvyka – seminaras į Molėtų r. bendriją „Gojelis” 2005 06 09

14 VVG narių ir 30 ūkininkų

Pagal iš anksto parengtą darbotvarkę vyko teorinis – praktinis seminaras, kurį vedė Molėtų rajono ekologinių ūkių bendrijos pirmininkė E.Grajauskienė. Seminaro tikslas – skatinti ekologinę žemdirbystę, verslumą ir kooperaciją Kelmės rajone
28. Tarptautinės bendradarbiavimo sutarties pasirašymas (Wartburge) 2005 06 20

1

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Kelmės VVG ir Vokietijos Wartburg rajono „Lokale Aktionsgruppe Wartburgregion”
29. Bendradarbiavimo sutarties pasirašymas (Raseiniuose) 2005 06 27

16 VVG narių

Kelmės VVG narių grupė specialiai organizuotoje išvykoje – susitikime aptarė, suderino ir pasirašė bendradarbaivimo sutartį su Raseinių rajono vietos veiklos grupe „Raseinių krašto bendrija”
30. Kelmės rajono kaimo bendruomenių aktyvo ir ekologinių ūkių ūkininkų išvyka – seminaras į Lietuvos sodininkystės daržininkystės institutą 2005 06 29

21 VVG narys

Pagal iš anksto parengtą darbotvarkę vyko teorinis – praktinis seminaras, kurį vedė LSDI mokslininkai – praktikai: A.Viskelis (naujausių technologijų taikymas perdirbant žemės ūkio produkciją); R.Karklelienė (ekologinė sodininkystė ir daržininkystė, sėklininkystė) ir kt. Susitikimo su LSDI administracija aptarta ir suderinta labia naudinga Kelmės r. ūkininkasm bendradarbiavimo sutartis, pagal kurią LSDI mokslininkai 2006m. vasarą vykdys ūkininkų mokymus ir teiks naujausią informaciją, kvies į savo renginius ir kt.
31. Bendradarbiavimo sutarties pasirašymas (Babtuose) 2005 06 30

1

Pasirašyta VVG bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutu (direktorius Č.Bobinas), pagal kurią mokslininkai 2006m. mokys Kelmės rajono ekologinių ūkių ūkininkus ekologinės sėklininkystės paslapčių
32. Lankstinukas „Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė” 2005 07 01

6 VVG nariai

VVG veiklos reklamos tikslu pagal sukomplektuotą medžiagą parengtas ir padaugintas lankstinukas (500 egzempliorių). Jis išplatintas Strategijos projekto pristatymo metu. Vėliau kelis kartus buvo dauginamas, vykstant į susitikimus su kitomis VVG.
33. Kelmės krašto partnerystės VVG atviras susirinkimas: parengtos strategijos projekto pristatymas visuomenei (svarstymui) 2005 07 02

38 VVG nariai,

562 kiti asmenys

Pasaulio lietuvių tarptautinės šventės „Linas – 2005” metu pasitelkus technines vaizdopriemones rajono ir šalies visuomenei, žiniasklaidai – svarstymui pristatytas VVG parengtas strategijos projektas, pristatytos bendruomenių pasiūlytos projektų idėjos, išklausytos pastabos, pasiūlymai; išplatintas lankstinukas apie Kelmės VVG (protokolas Nr.11)
34. Foto dienoraštis „Kelmės krašto partnerystės VVG” 2005 07 05

6 VVG nariai

Siekiant viešinti VVG veiklą, pagal sukomplektuotą medžiagą parengtas VVG veiklos foto dienoraštis. Jis patalpintas Kelmės r. savivaldybės tinklalapyje www.kelme.lt Foto diėnoraštis nuolat papildomas.
35. Viešas VVG konkursas dėl kaimiškų senūnijų jaunuolių dalyvavimo tarptautiniame projekte 2005 07 13

VVG valdyba,

Kelmės r. žemės ūkio skyrius

Pagal iš anksto paskelbtą informaciją dviejuose Kelmės rajono laikraščiuose užsiregistravę kaimiškų vietovių jaunuoliai ir jauni ūkininkai dalyvavo atrankos konkurse dėl galimybės 2006m. dalyvauti bendrame Vokietijos Wartburg LEADER grupės ir Kelmės VVG projekte „Susitinka ES jaunieji ūkininkai”. Atrankos kriterijus atitikę jaunuoliia 2006m. vasarą vyks į Vokietiją atlikti 1 mėn. gamybinės praktikos, susipažins su Vokietijos ž.ū. naujovėmis, o vokietijos jaunimo atstovai atvyks pas mus.
36. Kelmės VVG visuotinissusirinkimas – išvyka 2005 07 14

38 VVG nariai

Kelmės krašto partnerystės VVG įkūrimo metinių proga įvyko organizacijos susirinkimas – išvyka maršrutu „Panemunės pilys – Viešvilė – Kuršių marios – Rambynas (finansavo Kelmės r. savivaldybė). Išvykos metu aptarta VVG 1 metų veikla, Viešvilėje pagal išankstinį susitarimą susitikome su VVG „Nemunas” valdyba. Pasikeitėme informacija, diskutavome opiais VVG klausimais (protokolas Nr.12)
37. Bendradarbiavimo sutarties pasirašymas (Viešvilėje) 2005 07 14

38 VVG nariai

Susitikimo metu aptarta ir pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vietinės veiklos grupe „Nemunas”
38. Projekto parengimas 2005 08-09 mėn.

VVG valdyba

Įgyvendinus PAF MPP Mini grantą, pagal surinktą informaciją parengtas 2 metų trukmės projektas, skirtas Kelmės rajono aplinkosaugos problemų sprendimui ir ekologinių ūkių verslumui bei kooperacijos skatinimui
39. VVG valdybos išplėstinis posėdis (Tytuvėnuose) 2005 08 19

VVG valdyba

PAF MPP nacionalinė koordinatorė N.Leonavičiūtė atvyko į Kelmės rajoną vietoje susipažinti su situacija ir įsitikinti, ar Kelmės VVG bus pajėgi įgyvendinti didelės apimties ir trukmės projektą. Susitikime dalyvavo Kelmės r. savivaldybės administracijos direktorius B.Paliulis, Tytuvėnų apylinkės seniūnijos seniūnas S.Baltrušaitis ir kt. Koordinatorė pripažino, jog projektą VVG parengė profesionaliai, nesinaudodama konsultantų pagalba ir bus pajėgi projektą įgyvendinti
40. Bendradarbiavimo sutarties pasirašymas 2005 09 09

VVG valdyba

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su „Joniškio rajono partnerystės VVG”
41. Tarpinės ataskaitos parengimas 2005 09 14

VVG valdyba

Parengta ir išsiųsta į NMA tarpinė projekto ataskaita (sutartis Nr.BPD2004-EZUOGF-4.6.1-04/6/0005)
42. Kontrakto pasirašymas su Pasaulio aplinkos fondo MPP (Vilniuje) 2005 09 19

2

Kelmės VVG valdybos narė V.Žurbenkienė ir VVG buhalterė N.Čerkauskienė pasirašė kontraktą 2 metų trukmės 175 000Lt vertės finansuotam projektui „Ekologinių ūkių kooperacijos skatinimas Kemės rajone”. Projektas bus įgyvendintas 4-ose Kelmės rajono vietose. Projekto vykdymo metu įsikurs 1 kooperatyvas, kaimo vietovėse bus sukurtos 21 nauja darbo vieta ir kt.
43. Visuotinis išplėstinis VVG susirinkimas 2005 09 29

42 VVG nariai,

98 kiti asmenys

Susirinkimas patvirtino strategijos prioritetus; priėmė į VVG naujus narius (antroji VVG plėtra); aptarė tolesnę VVG veiklą, būsimą vizitą į Airiją ir pasiruošimą VVG ataskaitiniam susirinkimui, pasibaigus kalendoriniams metams.
44. Lankstinuko apie Kelmės VVG parengimas anglų kalba 2005 10 20

4 VVG nariai

Pagal lietuvišką VVG lankstinuko variantą parengtas ir padaugintas lankstinukas anglų kalba (vizitui į Airiją ir kitiems atvejams)
45. Vizitas Airijoje 2005 11 16-18

3 VVG nariai

Airijos Clones visuomeninės organizacijos kvietimu (pagal airių finansuotą projektą) 3 VVG nariai Kelmės rajono delegacijos sudėtyje vyko į Airiją; susipažino su Airijos visuomeninių organizacijų veikla, galimybėmis pasinaudoti ES parama; numatė 2006m. parengti ir vykdyti 2 bendrus projektus; užmezgė partnerystės ryšius su 2 LEADER grupėmis
46. Tarptautinės sutarties pasirašymas 2005 11 17

3 VVG nariai

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Airijos Cavan – Monaghan Rural development Co-op (vadovas Allen McAdam).
47. Pasiruošimas tarptautinės sutarties pasirašymui Numatyta pasirašyti 2006m. pr.

VVG valdyba

Vyksta susirašinėjimas el.paštu, derinama sutartis su Šiaurės Airijos LEADER grupe „ArignaLeader”, kuri savo šalyje propaguoja ekologinę žemdirbystę (su jos atstovais VVG valdybos nariai buvo susitikę Airijoje). Susitikimo metu buvo aptartas ketinimas pasirašyti bendradarbiavimo sutartį ir ateityje rengti bendrą projektą
48. Bandomosios integruotos strategijos projekto pristatymas atrankos konkursui 2006 01

VVG valdyba

Lapkričio-gruodžio mėn. užbaigti rengti strategijos projekto priedai, gruodžio mėn. perduota vertimui į anglų kalbą
49. Pasiruošimas ataskaitiniam Kelmės krašto partnerystės VVG susirinkimui 2005 12

VVG valdyba

Vyksta pasiruošimas ataskaitiniam susirinkimui. Paruošti pranešimai, rengiamos ataskaitos.
50. Kelmės krašto partnerystės VVG ataskaitinis susirinkimas 2006 01

48 asmenys

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas