Archyvas

Kelmės krašto partnerystės VVG 2006-2008 m. veiklos ataskaita:

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Vykdymo laikas Dalyvių skaičius Rezultatas
1. Įgyvendintas tarptautinis projektas „Susitinka jaunieji Europos ūkininkai”. 2006m. birželio mėn., 1 sav. 7 jaunų vokiečių grupę priėmė Kelmės 10-ties asmenų jaunimo grupė Susipažino su Kelmės rajono pažangiais ūkiais, teikiamomis turizmo paslaugomis, aplankė rajono žymias vietas bei pabuvojo kitose šalies miestuose-Trakuose, Palangoje, Vilniuje.
2. Įgyvendintas tęstinis projektas „Susitinka jaunieji Europos ūkininkai”. 2006m. lieposmėn. 7 jaunų lietuvių grupė( profesinio rengimo centro moksleiviai) Atliko 1 mėn. praktiką Vokietijos žemės ūkio įmonėse, susipažino su turizmo paslaugų teikimu, Vokietijos krašto kultūra.
3. Įgyvendintas tarptautinis projektas su Airiais 2006m. rugpjūčiomėn. 20 jaunų airių grupė,

20 asmenų Kelmės jaunimo

Susitiko su Kelmės profesinio rengimo mokyklos jaunimu, susipažino su rajono bei Lietuvos kultūra, amatais, aplankė Vilnių, Kauną.
4. Įgyvendintas projektas „Ekologinių ūkių kooperacijos skatinimas Kelmės raj.” 2006-2007m. 30 mokymų dalyvių, 10 savanorių Tytuvėnų miestelyje atidaryta ekologinių ūkių kooperatyvo svetainė „Žemaičių pastogė”(prekiaujama ekologine produkcija, įrengtas internetas , teikiama informacija apie ekologinį ūkininkavimą), organizuoti ekologinių ūkių savininkų mokymai.
5. VVG visuotinis susirinkimas 2007m. kovo mėn. 27 dalyviai Supažindinta su bandomosios strategijos įgyvendinimo eiga
6. Organizuoti mokymai

„Kaimo vietovės studija ir plėtra 2007-2013m.”

2007m. gegužės mėn. 100 dalyvių Išklausyta teorinė dalis „Kaimo plėtros 2007-2013 m. Programa ir Vietos plėtros strategija. Atliktos praktines užduotys. Kaimo vietovės įvertinimas identifikuojant kaimo gyventojų poreikius, sudarant SSGG, nustatant plėtros prioritetus.
7. VVG ataskaitinis susirinkimas 2007m. birželio mėn. 55 dalyviai Projekto vadovė N. Bagdonavičienė pateikė VVG veiklos ataskaitą už 2006 m., finansininkė pateikė finansinę ataskaitą už 2006 m. Atviru balsavimu išrinkti nauji valdybos nariai: jaunimo atstovas Arminas Butkus – Stulgių kaimo bendruomenės narys, Kristina Balsienė – Kelmės Ūkininkų sąjungos atstovė. Pirmininkas Z.Mačernius supažindino su 2007-2013 m. Leader programos galimybėmis.
8. Informacinis konsultantų pranešimas apie Kaimo plėtros programą ir Vietos plėtros strategiją 2007m. birželio mėn. 55 dalyviai VVG narius supažindino Kaimo plėtra ir Leader metodo įgyvendinimu 2007-2013 m. bei Vietos plėtros strategijos gairėmis.
9. Kelmės VVG ir Joniškio VVG atstovų susitikimas

Joniškyje

2007 m. liepos mėn. 15 Kelmės VVG atstovų ir 21 Joniškio VVG atstovų Pasidalinta strategijos įgyvendinimo patirtimi, pasikeista naudinga informacija apie bendruomeninę veiklą
8. Dalyvavimas išvykstamuosiuose mokymo kursuose Joniškyje „Strategijų įgyvendinimo ir administracinių gebėjimų tobulinimas” 2007 m. liepos mėn. 15 dalyvių Įgyta strategijų administravimo gebėjimų, gauta reikalinga mokomoji medžiaga
9. Dalyvavimas konferencijose – „Tarptautinė Leader programa baltijos šalyse: laimėjimai ir perspektyvos”, „Kaimo konkurencingumo stiprinimas” Lietuvos žemės ūkio universitete, Europos informacijos centro rengiamą Europos savaitės diskusiją „LEADER programos patirtis ir perspektyvos”, viso 5 žmonės. 2007 m. liepos mėn. 5 dalyviai Sužinota LEADER programos patirtis kitose Europos šalyse
10. Susitikimas (Kelmės raj. poilsio bazėje „Sedula”) su užsienio partneriais iš Vokietijos Wartburgo regiono LEADER grupės atstovais. 2007m. gegužės mėn. 5 asmenys ( du Vokietijos LEADER grupės atstovai ir 3 Kelmės LEADER grupės atstovai) Aptartos tolimesnio bendradarbiavimo galimybės
11. VVG valdybos narių susitikimai su atskirų seniūnijų gyventojais 2007m. liepos mėn. 293 žmonės Nustatyti gyventojų poreikiai ir vietos plėtros strategijos priemonių apibendrinimas 2007-2013 m. laikotarpiui.
12. Keturių rajonų Kelmės, Raseinių, Joniškio,

Šiaulių VVG dalykinis susitikimas

2007 m.

rugpjūčio mėn.

15 susitikimo dalyvių Pasidalyta patirtimi apie „LEADER+ pobūdžio priemonės” veiklos srities „Bandomosios integruotos strategijos” įgyvendinimo eigą, aptartos bendradarbiavimo galimybes, vykdant tarpregioninį ir tarptautinį bendradarbiavimą Leader metodo įgyvendinimui 2007-2013 metais, pasirašytatarpregioninė bendradarbiavimo sutartis tarp Kelmės, Joniškio, Raseinių, Šiaulių VVG.
13. Kelionė į Vokietijos Wartburgo regioną dėl LEADER priemonės įgyvendinimo ir bendradarbiavimo. 2007m. spaliomėn. 5 asmenys (du Vokietijos LEADER grupės atstovai ir 3 Kelmės raj. atstovai) Pasidalinta patirtimi įgyvendinant LEADER priemonę Lietuvoje ir Vokietijoje. Sukonkretintos ir aptartos bendrų projektų temos, paruoštas tolesnio bendradarbiavimo ketinimų protokolas.
14. VVG susirinkimas, projekto „Ekologinių ūkių kooperacijos skatinimas Kelmės rajone” ekologinių ūkių kooperatyvo „Ekokraštas” centro – svetainės „Žemaičių pastogė” atidarymas. 2007 m. rugsėjo mėn. 32 dalyviai Su bandomosios strategijos įgyvendinimu supažindino administratorė D.Skardžiuvienė. Projektą pristatė V.Žurbenkienė- VVG valdybos narė. Projektą finansavo Pasaulio aplinkos fondo Mažųjų projektų programa
15. Svetainės „Žemaičių pastogė” ekologinių ūkių produktų pristatymas Kelmės rajono žemdirbių šventėje. 2007m. lapkričio mėn. 3 dalyviai Ekologiškų produktų produktų populiarinimas, svetainės reklama
16. Kelionė į Vokietiją dėl bendrų projektų ruošimo ir pasidalinimo Leader metodo įgyvendinimo patirtimi. 2007m. spalio mėn. 1 VVG atstovas Susitikimas su Vokietijos Wartburgo regiono Leader+ grupės atstovais Bernd Wiegand ir kitais asmenimis.
17. Atvyko Šilalės rajono VVG delegacija pasidalinti patirtimi. 2007m. spalio mėn. 120 dalyvių iš Šilalės raj. , 9 Kelmės VVG atstovai Projektinės veiklos patirties sklaida
18. Vyksta sėkmingas bendradarbiavimas su Kelmės rajono savivaldybe. 2007-2008 m. 2 VVG atstovai ir 2 Kelmės r. sav. administracijos darbuotojai Gautas kreditas 77 000 Lt, ir antro kvietimo vietos veiklos projektų įgyvendinimui kofinansavimas 50 000 lt.
19. Kelionė į Latviją. bendradarbiavimo sutarties rengimas ir pasirašymas su Estijos ir Latvijos Leader grupėmis. Būsimų bendrų projektų gairių nustatymas. 2008 m. vasario mėn. 4 dalyviai Pasidalinta Leader metodo įgyvendinimo patirtimi, nustatytos bendrų projektų temos ir pasirašytas trišalis bendradarbiavimo protokolas.
20. Kelionė į Airiją Leader priemonės įgyvendinimo klausimais 2008 m. kovo mėn. 1 dalyvis Mokomosios ekskursijos, pristatymai ir pranešimai įvairiomis VVG darbo temomis, diskusijos apie bendradarbiavimą, Leader situacijos įvertinimas.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas