Archyvas

Kelmės krašto partnerystės VVG  kartu su partneriais švedais iš Skanes savivaldybės paruošė tarptautinį projektą. 

Projekto aprašymas:

Projekto tikslų, pagrindinių veiklų (nurodant vietą ir laiką), naudos gavėjų ir projekto pažangos aprašymas:

Kelmės VVG pasirinko Švedijos LEADER Skanes ESS kaip partnerius dėl šių priežasčių – jau daugelį metų Skanes apskritis yra Kelmės r. savivaldybės partneriai, turi daug bendrų interesų.

Norime šiuo projektu padėti išsaugoti Kelmės VVG teritorijoje esantį kultūrinį  ir kulinarinį  paveldą, skatinti tradicinių amatų plėtrą, jų sklaidą, pagilinti žinias, skatinti pažintinį  turizmą Kelmės rajone.

Mūsų partneriai iš Švedijos LEADER Skanes ESS turėjo tų pačių interesų, juos labai domina  kasmetiniai Žemaičių amatų ir etnomuzikavimo kursai Kelmėje, o patys turi labai gerai išvystytą akmens apdirbimo pramonę, geras amatų mokyklas, viena iš

jų, akmentašių mokykla pasidalins gerąja patirtimi ir apmokys mūsų rajono amatininkus. Todėl mes norime išsiųsti ten savo rajono akmentašius, pasisemti žinių, kurias  jie galės pritaikyti savo veikloje.

Taip pat jų regionas garsėja savo kulinarijos mokykla, kurioje mokosi mokiniai iš įvairių Europos šalių, propaguoja lėto maisto koncepciją. O mūsų kraštas turi kulinarinio paveldo stovyklas, kurių metu gyvai gaminami senieji lietuviški patiekalai, dalyviai patys gamina kartu su vadovaujančiomis  kulinarėmis. Mes norime pasidalinti  savo turima patirtimi su projekto partneriais.

Tarptautinio projekto tikslai:

Efektyviai įgyvendinti LEADER metodą bendradarbiaujant kaimo plėtros srityje Kelmės KPVVG ir Skanes LEADER ESS teritorijose. Bendradarbiauti ir dalintis su Švedijos partneriais gerąja patirtimi kaimo plėtros srityje. Skatinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėse ir įvairinti ekonomiką.

Uždaviniai:

1. Parengti edukacines programas skirtas pristatyti kulinarinį, kraštovaizdžio ir folkloro paveldą.

2. Pristatyti edukacines programas bendradarbiaujančių VVG tikslinėms grupėms.

3. Sudaryti galimybes tolimesniam edukacinių programų diegimui bendradarbiaujančiųVVG teritorijose.

4. Amatų stovyklų, kursų organizavimas Lietuvoje ir Švedijoje, po 4 stovyklas kiekvienoje šalyje    skirtingomis temomis.

5. Sukurti edukacinių programų maršrutą lietuvių, anglų ir švedų kalbomis, paskelbti jį viešoje   erdvėje – interneto svetainėse.

Išleisti leidinius- žemėlapius.

6. Pristatyti projekto rezultatus baigiamajame  renginyje, konferencijoje.

7. Sudalyvauti baigiamajame partnerių renginyje Švedijoje.

Projektu ,, LEADER BENDRADARBIAVIMAS TARP LEADER SKANES  ESS  IR  KELMĖS  KPVVG“ siekiama, kad dalyvaujančios dviejų šalių Lietuvos ir Švedijos, Kelmės rajono ir Skanes apskrities (Bromolla, Kristianstads, Osby ir Ostra Goinge) savivaldybės pasidalintų turimomis žiniomis , sukaupta  patirtimi, etnokultūra, amatais, žinias pritaikys kaimo atnaujinimui ir ekonominei jo plėtrai.

Projekto pagrindinis principas yra – ekonominė, ekologinė ir socialinė perspektyva, kuri neatsiejama nuo Kelmės rajono (Lietuvoje) ir Skanes apskrities (Švedijoje) kaimo vietovių vystymosi. Projekto metu etnokultūros, tradicinių amatų, tradicinės kulinarijos, kraštotyros  srityse bus suvienyti žmonės bendrai veiklai ir bendradarbiavimui.

Remdamiesi partnerių švedų patirtimi, supažindinsime ir apmokysime Kelmės KPVVVG teritorijos kaimo gyventojus su naujomis galimybėmis kaip užsiimant tradiciniais verslais bei propaguojant senuosius amatus, galima susikurti smulkųjį verslą, sukurti  dukacines programas ir sudaryti turizmo plėtrai tinkamas sąlygas Kelmės rajone. Taip pat organizuojant senųjų amatų, kultūros paveldo išsaugojimą, skatinti verslumą abejose šalyse, įtraukiant bendruomenes  aktyviai dalyvauti šioje veikloje. Į šio projekto vykdymą aktyviai įsitrauks ir dalyvaus jame daug įvairių organizacijų.

Projekto pridėtinė vertė yra ilgalaikė, ji padės atrasti dviejų dalyvaujančių valstybių, Lietuvos ir Švedijos panašumus ir skirtumus, panaudoti juos naujų galimybių plėtrai. O susipažinimas su Švedijos Skanes savivaldybės gerąja praktika padės spręsti vietos problemas – užimtumo stoką, rajono kaimiškųjų vietovių patrauklumo didinimą, skatins bendruomenių susitelkimą bendrai  veiklai.

Ruošiant projektą atlikti parengiamieji darbai, susitikimų su partneriais metu išsiaiškinta, kokie yra abiejų dalyvaujančių šalių poreikiai ir interesai, lūkesčiai. Aptartos dalyvavimo projekte sąlygos, nuspręsta, kas bus projekto koordinatoriai (Švedija), numatytos veiklos. Apklausos būdu  išsiaiškinta, kokie yra kaimo bendruomenių poreikiai. Susumavus Skanes Leader ESS grupės ir Kelmės VVG norus ir galimybes, išskirtos 4 veiklos sritys – maisto kultūra, amatai, vietinis folkloras ir kultūrinio landšafto išsaugojimas, kuriose ir bus vykdoma numatyta veikla:

Bus parengtos 4 ilgalaikės edukacinės programos, į kurių kūrimą bus įtrauktos kaimo bendruomenės, o projekto pabaigoje,  baigiamojoje konferencijoje jos bus pristatytos projekto dalyviams ir visuomenei. Taip pat šios edukacinės programos bus  įtrauktos į Edukacinių programų ir turizmo maršrutą, kuris bus paskelbtas internetinėje erdvėje  ir išleistame leidinyje.

Leidinys bus išleistas trimis kalbomis-lietuvių, anglų ir švedų, bei platinamas abejose šalyse, informaciniuose centruose.

Vykdomo projekto metu bus  suorganizuotos 4 amatų stovyklos Kelmės rajone ir 4 stovyklos pas partnerius, Švedijoje, stovyklų metu dalyviai bus mokomi šiomis temomis:  senaisiais amatais, tradicine maisto kultūra, etnokultūra ir kraštotyra.

Stovyklose dalyvaus kaimo bendruomenių nariai, amatininkai.

Projekto rezultatų pristatymas bus organizuojamas baigiamosiose konferencijose abiejų šalių teritorijose projekto pabaigoje.

Šio projekto tiesioginiai naudos gavėjai yra Kelmės KPVVG ir Leader Skanes ESS teritorijų kaimo gyventojai,  kurie dalyvaus šiame projekte. Konkrečiai Kelmės rajone  labiausiai  suinteresuotos yra  bendruomenės, kurios dalyvaus kuriant edukacines programas, bei sertifikuoti ir savamoksliai amatininkai, kurie dalyvaus rengiamose stovyklose abejose šalyse, netiesioginiai naudos gavėjai yra kaimo turizmo verslininkai, kiti susiję su aptarnavimo sfera kaimo vietovių verslininkai, kurie naudą gaus, išpopuliarinus Kelmės regioną, padidinus jo patrauklumą  turizmo atžvilgiu.

Laukiami projekto įgyvendinimo rezultatai naudos gavėjams ir teritorijoms, kuriose šis projektas

įgyvendinamas:

Projekto metu bus vykdoma etnokultūros, kraštotyros, tradicinės kulinarijos ir tradicinių amatų populiarinimo programa, kuri bus įgyvendinta darbinių mokomųjų stovyklų pavidalu.

Kiekviena projekto partnerė (Lietuvos ir Švedijos) įsipareigoja savo šalyje suorganizuoti po 4 skirtingas stovyklas ir po baigiamąjį tarptautinį renginį, projekto rezultatams apžvelgti ir apibendrinti. Švedijos partneris įsipareigoja į stovyklas Lietuvoje išleisti po 15 dalyvių, o Lietuvos partneris į analogiškas stovyklas Švedijoje išleisti po 10 asmenų.

Taip pat sudalyvauti baigiamuosiuose renginiuose pas partnerį. Projekto metu stovyklų dalyviai įgis naudingos patirties ir žinių, kurios padės jiems ateityje kuriant verslą,  dalyvaujant kituose projektuose, bendruomenės atras galimybių padidinti savo finansinį nepriklausomumą, būdų, kaip užsidirbti lėšų savo projektams ir idėjoms įgyvendinti.

Įgyvendinus šį tarptautinį projektą bus skatinamas kaimo paveldo  vertybių gaivinimas, paslaugų, susijusių su tradiciniais amatais pritaikymas ir plėtra. Šio projekto dėka, Kelmės rajono ir Skanes apskrities bendruomenės įgis galimybių plėsti savo ekonominį savarankiškumą, verslumą, įgis daugiau patirties, žinių, idėjų. Šio projekto rezultatai padės didinti paslaugų plėtrą kaimiškosiose vietovėse, taip pat didins kaimų gyvenamosios aplinkos patrauklumą, mažins depopuliaciją kaime, padės išsaugoti nematerialųjų kultūros paveldą, skatins bendruomeniškumą.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas