Archyvas

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2022 rugpjūčio 30 d. pasirašė paramos sutartį Nr. 42PP-KS-22-1-03861-PR001 ir pradeda rengti Kelmės rajono kaimo vietovių 2023–2027 m. vietos plėtros strategiją.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2022 m. rugpjūčio 30 d. iki 2023 m. rugsėjo 30 d.

Paramos suma: 20 000,00 Eur

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės projektas „Pasirengimas 2023–2027 m. finansavimo laikotarpio LEADER priemonės įgyvendinimui“ buvo parengtas vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER programa“ veiklos srities „Parengiamoji parama“ įgyvendinimo taisyklėmis, taikomomis projektams, skirtiems 2023–2027 metų vietos plėtros strategijoms parengti.

Informacija apie planuojamas vykdyti veiklas. Projekto „Pasirengimas 2023-2027 m. finansavimo laikotarpio LEADER priemonės įgyvendinimui“ įgyvendinimo metu paskirti atsakingi asmenys organizuos darbinio pobūdžio mokymus ir informacinius renginius, susitikimus su Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos gyventojais, veikiančiomis įmonėmis, įvairiomis organizacijomis, savivaldos, verslo atstovais ir pan. Planuojama kiekvienoje seniūnijoje (Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio, Šaukėnų, Tytuvėnų, Tytuvėnų apylinkių, Užvenčio ir Vaiguvos) suorganizuoti po tris darbinio pobūdžio renginius, iš viso 27 renginius (Tytuvėnų miesto ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijose bus organizuojami trys bendri renginiai). Susitikimų metu bus viešinama rengiama Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija, vykdomos diskusijos apie gyventojų užimtumo didinimą, verslumo, įskaitant bioekonomikos verslus, skatinimą, socialinės įtraukties į įvairias veiklas didinimą Kelmės rajone, bei pateiktos paraiškos ir vietos plėtros strategijos, vertinimo metu, atsiradusiems trūkumams šalinti (jei tokių bus). VVG administracijos darbuotojai dalyvaus įvairiuose renginiuose, pasitarimuose apie LEADER priemonės įgyvendinimą.

Informacija apie vietos gyventojų įtraukimą į VPS rengimą. Siekiant, kad tinkamai būtų išskirtos ir  suformuluotos kaimo bendruomenių problemos, bei esminiai strategijos prioritetai, nuo pat strategijos rengimo pradžios bus nuolat bendraujama ir konsultuojamasi su vietos gyventojais bei jos teritorijoje veikiančiomis įvairiomis organizacijomis, verslo įmonėmis, verslo bei vietos valdžios atstovais ir pan. Visose Kelmės rajono kaimiškoje vietovėje esančiose seniūnijose bus organizuojami susitikimai su vietos gyventojais, verslininkais ir bendruomenėmis. Kaimo gyventojai bus skatinami dažniau susirinkti, bendrauti, spręsti iškylančias problemas ir kviečiami įsijungti į kaimo plėtros procesą. Siekiant tinkamai išsiaiškinti Kelmės krašto partnerystės VVG  teritorijoje gyvenančių žmonių poreikius ir įtraukti juos į strategijos rengimą bus atlikta anketinė apklausa. Anketinės apklausos rezultatų analizė bus pristatyta Kelmės krašto partnerystės VVG nariams visuotinio susirinkimo metu, Kelmės rajono gyventojams vykstant į seniūnijas bei bendruomenes, vietos valdžios atstovams ir pan.  Tik išanalizavus kaimo gyventojų poreikius  ir numačius VVG teritorijos viziją, bus išskiriami strategijos prioritetai, nustatyti strateginiai poreikiai ir kryptys, suformuluotos priemonės ir veiksmai. Vietos plėtros strategija bus orientuota verslumo skatinimui, įskaitant bioekonomikos verslus, naujų darbo vietų kūrimui, verslo aplinkai palankių sąlygų sudarymui ir atitinkanti vietos gyventojų poreikius.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas