Archyvas

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. balandžio 25 d. 8.00 val. iki 2018 m. birželio 22 d. 15.00 val. 
Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“ priemones/veiklos sritis.
Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 180 458 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės būstinėje adresu Dariaus ir Girėno 2a, Kelmė ir telefonu 8 427 51719 darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 4

1. VPS priemonė „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 

FSA LEADER-19.2-SAVA-3

1 priedas PARAIŠKOS FORMA LEADER-19.2-SAVA-3

2. VPS priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 

FSA LEADER-19.2-SAVA-9 aktuali redakcija

1 priedas vietos projekto paraiškos forma LEADER-19.2-SAVA-9

2 priedas Jungtines veiklos sutarties forma LEADER-19.2-SAVA-9

AKTUALI INFORMACIJA:

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2021 m. sausio 27d. valdybos posėdžio protokolo Nr. 1 sprendimu pakeistas paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 4 pagal vietos plėtros strategijos Nr. 42VS-KS-15-1-06736-PR001 „Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) II prioriteto „Patrauklios aplinkos gyventi kaime kūrimas“ priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 finansavimo sąlygų aprašas. Atliktas keitimas susijęs su vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiu bei vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-226 redakcija) 24.12 papunkčio nuostatomis, kad tinkamos finansuoti išlaidos turi „būti patirtos tinkamu laikotarpiu, bet ne anksčiau kaip nuo vietos projekto pateikimo dienos ir ne vėliau  kaip  iki  vietos projekto įgyvendinimo tinkamo laikotarpio pabaigos, išskyrus vietos projekto bendrąsias išlaidas. Vietos projekto bendrosios išlaidos gali būti patirtos ne anksčiau kaip 12 (dvylika) mėnesių iki vietos projekto paraiškos pateikimo dienos. Vietos projekto tinkamas įgyvendinimo laikotarpis 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo vietos projekto vykdymo sutarties sudarymo dienos arba sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, kai paramos sutartys nesudaromos. Visos vietos projektų įgyvendinimo išlaidos turi būti patirtos ir pagrįstos išlaidų pagrindimo bei išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentais ne vėliau kaip iki 2023 m. liepos 1 d.“. Vietos projektų įgyvendinimo laikotarpiu atliktas FSA keitimas nepažeidžia pareiškėjų ir paramos gavėjų lygiateisiškumo ir teisėtų lūkesčių.

3. VPS priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritis „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.1 

FSA LEADER-19.2-SAVA-8.1 aktuali redakcija

1 priedas vietos projekto paraiškos forma LEADER-19.2-SAVA-8.1

2 priedas Jungtines veiklos sutarties forma LEADER-19.2-SAVA-8.1

AKTUALI INFORMACIJA:

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2020 m. rugpjūčio 20 d. valdybos posėdžio protokolo Nr. 6 sprendimu pakeistas paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 4 pagal vietos plėtros strategijos Nr. 42VS-KS-15-1-06736-PR001 „Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) II prioriteto „Patrauklios aplinkos gyventi kaime kūrimas“ priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritis „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.1 finansavimo sąlygų aprašas. Atliktas keitimas susijęs su vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiu bei vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-226 redakcija) 24.12 papunkčio nuostatomis, kad tinkamos finansuoti išlaidos turi „būti patirtos tinkamu laikotarpiu, bet ne anksčiau kaip nuo vietos projekto pateikimo dienos ir ne vėliau  kaip  iki  vietos projekto įgyvendinimo tinkamo laikotarpio pabaigos, išskyrus vietos projekto bendrąsias išlaidas. Vietos projekto bendrosios išlaidos gali būti patirtos ne anksčiau kaip 12 (dvylika) mėnesių iki vietos projekto paraiškos pateikimo dienos. Vietos projekto tinkamas įgyvendinimo laikotarpis – iki 36 mėn. nuo vietos projekto vykdymo sutarties sudarymo dienos arba sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, kai paramos sutartys nesudaromos“. Vietos projektų įgyvendinimo laikotarpiu atliktas FSA keitimas nepažeidžia pareiškėjų ir paramos gavėjų lygiateisiškumo ir teisėtų lūkesčių.

4. VPS priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritis „Laisvalaikio ir turizmo veiklų skatinimas saugomose teritorijose“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.2

FSA LEADER-19.2-SAVA-8.2 aktuali redakcija

1 priedas Vietos projekto paraiškos forma LEADER-19.2-SAVA-8.2

2 priedas Jungtines veiklos sutarties forma LEADER-19.2-SAVA-8.2

AKTUALI INFORMACIJA:

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2020 m. vasario 25 d. valdybos posėdžio protokolo Nr. 1 sprendimu pakeisti paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 4 pagal vietos plėtros strategijos Nr. 42VS-KS-15-1-06736-PR001 „Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) II prioriteto „Patrauklios aplinkos gyventi kaime kūrimas“ priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9, priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritis „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.1 ir „Laisvalaikio ir turizmo veiklų skatinimas saugomose teritorijose“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.2 finansavimo sąlygų aprašai. Atliktas keitimas susijęs su kontrolės laikotarpiu, nes Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 3D-64 buvo pakeistos Vietos projektų administravimo taisyklės, kuriose nurodyta, kad „vietos projekto kontrolės laikotarpis – trejų metų laikotarpis nuo vietos projekto, susijusio su investicijomis į infrastruktūrą, verslą, prekių gamybą, paslaugų teikimą, vykdytojo galutinio mokėjimo prašymo ir galutinės vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo vietos plėtros strategijos vykdytojai dienos“. 

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė 2018 m. lapkričio 15 d. valdybos posėdžio protokolo Nr. 9 sprendimu pakeitė paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 4 pagal vietos plėtros strategijos Nr. 42VS-KS-15-1-06736-PR001 „Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) II prioriteto „Patrauklios aplinkos gyventi kaime kūrimas“ priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Laisvalaikio ir turizmo veiklų skatinimas saugomose teritorijose“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.2 finansavimo sąlygų aprašą. Pakeista FSA 1.1 eilutė įrašant, kad Vietos projektų atrankos ir įgyvendinimo tvarką nustato Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-226 redakcija). Vietos projektų vertinimo laikotarpiu atliktas FSA keitimas nepažeidžia pareiškėjų ir paramos gavėjų lygiateisiškumo ir teisėtų lūkesčių.

5. VPS priemonės „Jaunimo užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ veiklos sritis „Parama jaunimo verslumo iniciatyvų kūrimuisi“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5

FSA LEADER-19.2-SAVA-5.2

1 priedas vietos projekto paraiškos forma LEADER-19.2-SAVA-5.2

2 priedas Jungtines veiklos sutarties forma LEADER-19.2-SAVA-5.2

Aktualūs teisės aktai:

VP ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS Suvestinė redakcija nuo 2017-11-25

Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės, taikomos ketvirtojo kvietimo vietos projektams http://www.infolex.lt/ta/350965

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programą viešinimo taisyklės http://www.infolex.lt/ta/320916?ref=6#id320916

Renginio organizavimo fiksuoto įkainio nustatymo tyrimo ataskaita http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai?page=2

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas