Archyvas

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. liepos 23 d. 8.00 val. iki 2018 m. rugsėjo 21 d. 15.00 val. 
Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“ priemones/veiklos sritis.
Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 287 757 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės būstinėje adresu Dariaus ir Girėno 2a, Kelmė ir telefonu 8 427 51719 darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 5 (kvietimo tekstas)

1. VPS priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1:
Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) LEADER-19.2-SAVA-1
1 priedas vietos projekto paraiškos forma LEDADER-19.2-SAVA-1
2 priedas Verslo plano forma LEADER-19.2-SAVA-1
3 priedas Jungtines veiklos sutarties forma LEADER-19.2-SAVA-1
„Vienos įmonės deklaracija“ pagal komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 (doc ir xlxs formatu)
,,Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija“ (doc ir xlxs formatu)
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 146 318 Eur
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 73 159 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų

2. VPS priemonė „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-2:
Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) LEADER-19.2-SAVA-2
1 priedas vietos projekto paraiškos forma LEDADER-19.2-SAVA-2
2 priedas Verslo plano forma LEADER-19.2-SAVA-2
3 priedas Jungtines veiklos sutarties forma LEADER-19.2-SAVA-2
„Vienos įmonės deklaracija“ pagal komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 (doc ir xlxs formatu)
Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija (doc ir xlxs formatu)
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 73 159 Eur
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 73 159 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų

3. VPS priemonė „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3:
Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) FSA LEADER-19.2-SAVA-3 (aktuali redakcija)
1 priedas vietos projekto paraiškos forma LEADER-19.2-SAVA-3
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 48 771 Eur
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 48 771 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

AKTUALI INFORMACIJA:

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2020 m. lapkričio 6 d. valdybos posėdžio protokolo Nr. 7 sprendimu pakeistas paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 5 pagal vietos plėtros strategijos Nr. 42VS-KS-15-1-06736-PR001 „Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) II prioriteto „Patrauklios aplinkos gyventi kaime kūrimas“ priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 finansavimo sąlygų aprašas. Atliktas keitimas susijęs su vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiu bei vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-226 redakcija) 24.12 papunkčio nuostatomis, kad tinkamos finansuoti išlaidos turi „būti patirtos tinkamu laikotarpiu, bet ne anksčiau kaip nuo vietos projekto pateikimo dienos ir ne vėliau  kaip  iki  vietos projekto įgyvendinimo tinkamo laikotarpio pabaigos, išskyrus vietos projekto bendrąsias išlaidas. Vietos projekto bendrosios išlaidos gali būti patirtos ne anksčiau kaip 12 (dvylika) mėnesių iki vietos projekto paraiškos pateikimo dienos. Vietos projekto tinkamas įgyvendinimo laikotarpis – iki 36 mėn. nuo vietos projekto vykdymo sutarties sudarymo dienos arba sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, kai paramos sutartys nesudaromos. Visos vietos projektų įgyvendinimo išlaidos turi būti patirtos ir pagrįstos išlaidų pagrindimo bei išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentais ne vėliau kaip iki 2023 m. liepos 1 d.“.

4. VPS priemonės „Jaunimo užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ veiklos sritis „Parama jaunimo verslumo iniciatyvų kūrimuisi“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.2:
Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) LEADER-19.2-SAVA-5.2
1 priedas vietos projekto paraiškos forma LEADER-19.2-SAVA-5.2
2 priedas Jungtines veiklos sutarties forma LEADER-19.2-SAVA-5.2
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 19 509 Eur
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 19 509 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų (įsigijant naujas prekes ir kitą ilgalaikį turtą)
iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai įgyvendinamas veiklos projektas (įsigijant įvairias paslaugas, kurių rezultatas nėra ilgalaikis turtas).

PAPILDOMI DOKUMENTAI (pagalba pareiškėjams):
Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 5 metu taikoma suvestinė redakcija)
Vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašas ir priedai (kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 5 metu taikoma procedūros aprašo redakcija)
Vietos projektų viešinimo taisyklės
Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės
Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika
Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas
Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašas
Socialinio verslo koncepcija
Socialinio verslo gidas
Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones gairės (suvestinė redakcija nuo 2017-12-02)
Socialinio verslo poveikio skaičiuoklė (socialinio verslo gairių 4 priedas doc, xlxs formatu ir skaičiuoklės išsaugojimo pdf formatu instrukcija)
Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimai

 

 

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas