Archyvas

Pakražančio kultūros centras įgyvendino vietos projektą „Bendruomenių stiprybė – jaunoji karta“ Nr. KELM-LEADER-6B-JV-9-3-2020 (42VS-PV-20-1-02655-PR001)

Vietos projekto vykdytojas Pakražančio kultūros centras, direktorė Laima Lapinskienė.
Projektas įgyvendintas pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos II prioriteto priemonės „Jaunimo užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“, veiklos sritį „Parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimui“ LEADER-19.2-SAVA-5.1.
Sprendimas skirti paramą: Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2020 m. rugsėjo 14 d. direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. BR1-403
Vietos projekto vykdymo sutartis nesudaroma, paraiška laikoma sutartimi.
Projektas pradėtas įgyvendinti 2020 m. rugsėjo 14 d.
Projektas baigtas įgyvendinti, mokėjimo prašymas ir galutinė ataskaita pateikti 2021 m. spalio 28 d., išmokėta paramos suma 12 388,57 Eur su PVM.
Projekto tikslas – per tradicijų pažinimą, perėmimą, puoselėjimą, kultūros sklaidą bei regiono savitumo puoselėjimo veiklas, ugdančias kūrybinę saviraišką, aktyvų gyvenimo būdą, atskleisti ir populiarinti regiono kultūros tradicijų savitumą, aktyvinti kaimo jaunimą integruojat jį į bendruomenių socialinį, kultūrinį gyvenimą.
Projekto rezultatai – Pakražančio kultūros centro įgyvendintas projektas „Bendruomenių stiprybė – jaunoji karta“ susideda iš 5 renginių, savo veiklomis apimančių keturias Pakražančio seniūnijos bendruomenes ir Pakražančo gimnazijos bendruomenę.

Pirmuoju unikaliu reiškiniu, atspindinčiu Kelmės krašto katalikišką etninį paveldą, būtų galima įvardinti 2021 m. gegužės 29-30 d., jau 89 kartą Žalpiuose vykusią  Švč. Marijos Maloningosios „Loskavos“ atlaidų šventę. Mokslininko, prof., habil. dr. Alfonso Motuzo monografijoje „Kelmės krašto katalikiška etninė kultūra“ akcentuojama, kad Žalpių miestelio istorija sietina su ikikrikščioniška kultūra. Pakražančio kultūros centro, kartu su Žalpių bendruomene, rengiama religinė Loskavos šventė yra iki šių dienų išlikęs katalikiškojo paveldo reiškinys, atspindintis šios vietovės etnografines ypatybes, regiono savitumą, bendruomenės žmonių gebėjimą pratęsti, perduoti, giedoti senąsias katalikiškas giesmes, gebėjimą burti visuomenę, rengiant šiai etnografinei vietovei būdingus tradicinius valgius, aktualizuojant kultūros paveldą, gaivinant pasilinksminimo tradicijas.

Birželio 24 d. Joninių atlaidų šventė „Suspindo krištolo rasa laukų žolynai“ vykusi Pakražantyje – tradicinė, skaičiuojanti ne vienerius gyvavimo metus. Renginio organizatoriai Pakražančio kultūros centras, Grinių kaimo bendruomenė ir Pakražančio Šv. Mergelės Marijos bažnyčia tradiciškai sukvietė visus seniūnijos bendruomenių narius, Pakražančio seniūnijos gyventojus bei svečius kartu švęsti Joninių šventę. Siekiant bendradarbiavimo bei kuriant išskirtinę Joninių atlaidų šventės aplinką bendruomeninei veiklai, šventė buvo organizuojama šalia Pakražančio Šv. Mergelės Marijos bažnyčios esančioje aikštėje. Renginys subūrė skirtingų kartų atstovus – vaikus, jaunimą, senjorų ir visas keturias Pakražančio seniūnijos bendruomenes.

Pakražančio seniūnijos Valpainių kaime 18-tus metus, tiek, kiek gyvuoja Valpainių kaimo bendruomenėje liepos 6 d. organizuota Mindauginių – Valstybės dienos minėjimo šventė. Tai šventė, kurianti savo tradicijas, kartą metuose masiškai sutelkianti visus Valpainių kaimo gyventojus ir iš šio kaimo išvykusius kraštiečius. 

Oninės Stulgiuose – vasaros atlaidų šventė, minima liepos 26 dienai artimiausią sekmadienį, kurios metu daugelis moterų pažymi varduves – šventą Oną. Todėl į šią  Oninių atlaidų šventę 2021 m. liepos 25 d. buvo pakviestos visos Pakražančio seniūnijos Onos ir Onutės, kad ir kuriai bendruomenei priklausytų.

„Jaunas – aktyvus – veiklus“  tai  jaunimo užimtumo stovykla Griniuose, kuri vyko  Pakražančio gimnazijoje, rugsėjo 26-27 dienomis. Jos metu buvo organizuojamas aktyvus poilsis: populiarių sporto šakų varžybos, bendri šokiai, muzikos vakarai, diskusijos jaunimui aktualiomis temomis. Veiklos orientuotos į įgūdžių lavinimą bei visapusišką asmenybės tobulinimą. Jas vedė kvalifikuoti savo srities lektoriai ir treneriai. Aktyvus poilsis, įvairi fizinė veikla, padeda atgauti jėgas ir suteikia pasitikėjimo. Projekto veiklomis buvo siekiama, kad poilsis būtų aktyvus ir pilnavertis, apimantis ne tik fizinę, bet ir psichinę sveikatą. Stovyklaujant ir įgyvendinant programą buvo naudojami šie metodai: žaidimai, individualus darbas, diskusijos, paskaitos, atvejų analizė, siekiant gauti atgalinį ryšį.

Pasirinkta projekto viešinimo priemonė – straipsnis spaudoje. 

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas