Archyvas

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. kovo 18 d. 8.00 val. iki 2019 m. gegužės 17 d. 15.00 val. 
Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“ priemones/veiklos sritis.
Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 245 319 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės būstinėje adresu Dariaus ir Girėno 2a, Kelmė ir telefonu 8 427 51719 darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 7 (kvietimo tekstas)

AKTUALI INFORMACIJA:

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2021 m. sausio 27d. valdybos posėdžio protokolo Nr. 1 sprendimu pakeistas paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 7 pagal vietos plėtros strategijos Nr. 42VS-KS-15-1-06736-PR001 „Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) I prioriteto priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir realizavimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2 Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašų (toliau – FSA) finansavimo sąlygų aprašas. Atliktas keitimas susijęs su vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiu bei vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-226 redakcija) 24.12 papunkčio nuostatomis, kad tinkamos finansuoti išlaidos turi „būti patirtos tinkamu laikotarpiu, bet ne anksčiau kaip nuo vietos projekto pateikimo dienos ir ne vėliau  kaip  iki  vietos projekto įgyvendinimo tinkamo laikotarpio pabaigos, išskyrus vietos projekto bendrąsias išlaidas. Vietos projekto bendrosios išlaidos gali būti patirtos ne anksčiau kaip 12 (dvylika) mėnesių iki vietos projekto paraiškos pateikimo dienos. Vietos projekto tinkamas įgyvendinimo laikotarpis 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo vietos projekto vykdymo sutarties sudarymo dienos arba sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, kai paramos sutartys nesudaromos. Visos vietos projektų įgyvendinimo išlaidos turi būti patirtos ir pagrįstos išlaidų pagrindimo bei išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentais ne vėliau kaip iki 2023 m. liepos 1 d.”. Vietos projektų įgyvendinimo laikotarpiu atliktas FSA keitimas nepažeidžia pareiškėjų ir paramos gavėjų lygiateisiškumo ir teisėtų lūkesčių.

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė 2019 m. birželio 14 d. valdybos posėdžio protokolo Nr. 7 sprendimu pakeitė paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 7 pagal vietos plėtros strategijos Nr. 42VS-KS-15-1-06736-PR001 „Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) I prioriteto priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritis „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1 ir „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir realizavimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2 Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašų (toliau – FSA) 1.1 eilutės įrašant, kad Vietos projektų atrankos ir įgyvendinimo tvarką nustato Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-226 redakcija (suvestinė redakcija nuo 2019-02-15)).

1. VPS priemonė „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-2:
Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) LEADER-19.2-SAVA-2
1 priedas PARAIŠKOS FORMA LEADER-19.2-SAVA-2
2 priedas VERSLO PLANO FORMA LEADER-19.2-SAVA-2
3 priedas JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA LEADER-19.2-SAVA-2
„Vienos įmonės deklaracija“ pagal komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 (doc ir xlxs formatu)
,,Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija“ (doc ir xlxs formatu)
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 73 159 Eur
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 73 159 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų

2. VPS priemonė „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas “ veiklos sritis „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui “ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1:
Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) FSA LEADER-19.2-SAVA-6.1 (aktuali redakcija)
Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) LEADER-19.2-SAVA-6.1
1 priedas Paraiškos forma LEADER-19.2-SAVA-6.1
2 priedas Verslo plano forma LEADER-19.2-SAVA-6.1
„Vienos įmonės deklaracija“ pagal komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 (doc ir xlxs formatu)
,,Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija“ (doc ir xlxs formatu)
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 136 564 Eur
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 34 141 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų

3. VPS priemonė „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas “ veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir realizavimui” LEADER-19.2-SAVA-6.2:
Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) FSA LEADER-19.2-SAVA-6.2 (aktuali redakcija)
Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) LEADER-19.2-SAVA-6.2
1 priedas paraiškos forma LEADER-19.2-SAVA-6.2
2 priedas Verslo plano forma LEADER-19.2-SAVA-6.2
„Vienos įmonės deklaracija“ pagal komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 (doc ir xlxs formatu)
,,Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija“ (doc ir xlxs formatu)
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 35 596 Eur
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 34 141 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų

PAPILDOMI DOKUMENTAI (pagalba pareiškėjams):
Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės
Vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašas ir priedai
Vietos projektų viešinimo taisyklės
Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės
Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika
Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas
Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašas
Socialinio verslo koncepcija
Socialinio verslo gidas
Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones gairės
Socialinio verslo poveikio skaičiuoklė (socialinio verslo gairių 4 priedas doc, xlxs formatu ir skaičiuoklės išsaugojimo pdf formatu instrukcija)
Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimai

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas