Archyvas

Pakražančio kultūros centras įgyvendino vietos projektą „Bendruomenių stiprybė – gyvojoje tradicijų raiškoje“ Nr. KELM-LEADER-6B-KV-14-2-2021 (42VS-PV-21-1-06931-PR001)

Vietos projekto vykdytojas Pakražančio kultūros centras
Projektas įgyvendintas pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos II prioriteto priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“, veiklos sritį „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ LEADER-19.2-SAVA-8.1.
Sprendimas skirti paramą: Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2021 m. gruodžio 22 d. direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. BR1-403
Vietos projekto vykdymo sutartis nesudaroma, paraiška laikoma sutartimi.
Projektas pradėtas įgyvendinti 2021 m. gruodžio 22 d.
Projektas baigtas įgyvendinti, mokėjimo prašymas ir galutinė ataskaita pateikti 2022 m. lapkričio 30 d., išmokėta paramos suma 9 653,49 Eur su PVM.
Projekto tikslas – per bendruomeninių tradicinių švenčių išsaugojimą, kultūros sklaidą, kūrybinę saviraišką, atskleisti ir populiarinti Pakražančio seniūnijos bendruomenių kultūros tradicijų ir papročių savitumą, didinti socialinį, kultūrinį ir visuomeninį bendruomenių potencialą, aktyvinti kaimo bendruomenes integruojat jas į socialinį, kultūrinį gyvenimą, mėgėjų meno kolektyvų veiklą, plėtoti žmogiškuosius išteklius.
Projekto rezultatai – Pakražančio kultūros centro įgyvendinamas projektas „Bendruomenių stiprybė – gyvojoje tradicijų raiškoje“ susideda ir 5 tradicinių Pakražančio kultūros centro, kartu su Pakražančio seniūnijomis bendruomenėmis organizuojamų renginių, savo veiklomis apimančių keturias Pakražančio seniūnijos bendruomenes.

Unikaliu reiškiniu, atspindinčiu Kelmės krašto katalikišką etninį paveldą, galima įvardinti 2022 m. gegužės 28-29 d., jau 90 kartą Žalpiuose vyksiančią Švč. Marijos Maloningosios „Loskavos“ atlaidų šventę. Pakražančio kultūros centro, kartu su Žalpių bendruomene, rengiama religinė „Loskavos“ šventė yra iki šių dienų išlikęs katalikiškojo paveldo reiškinys, atspindintis šios vietovės etnografines ypatybes, regiono savitumą, bendruomenės žmonių gebėjimą pratęsti, perduoti, giedoti senąsias katalikiškas giesmes, gebėjimą burti visuomenę, rengiant šiai etnografinei vietovei būdingus tradicinius valgius, aktualizuojant kultūros paveldą. 

2022 m. birželio 23-24 d. Joninių atlaidų šventė „Suspindo krištolo rasa laukų žolynai“ vykstanti Pakražantyje tradicinė, skaičiuojanti ne vienerius gyvavimo metus. Renginio organizatoriai Pakražančio kultūros centras, Grinių kaimo bendruomenė ir Pakražančio Šv. Mergelės Marijos bažnyčia tradiciškai sukvietė visų seniūnijos bendruomenių narius, Pakražančio seniūnijos gyventojus bei svečius kartu švęsti Joninių šventę. Siekiant bendradarbiavimo bei kuriant išskirtinę Joninių atlaidų šventės aplinką bendruomeninei veiklai, šventė buvo organizuojama šalia Pakražančio kultūros cento. Renginys suburė skirtingų kartų atstovus nuo vaikų iki senjorų ir visas keturias Pakražančio seniūnijos bendruomenes. 

Valpainių kaime 19-tus metus, tiek, kiek gyvuoja Valpainių kaimo bendruomenėje 2022 m. liepos 6 d. organizuojama Mindauginių – Valstybės dienos minėjimo šventė. Tai šventė, kurianti savo tradicijas, kartą metuose masiškai sutelkianti visus Valpainių kaimo gyventojus ir iš šio kaimo išvykusius kraštiečius. Tiek pasiruošimui, tiek dalyvavimui šventėje ypatingai sutelkianti jaunimą. Šventės programa yra reikšminga ir išskirtinė, vienijanti ne tik Valpainių kaimo apylinkes, kraštiečius, bet ir visą seniūniją bei visus pasaulyje „išsibarsčiusius“ lietuvius, nes visi susirinkusieji jungiasi į akciją „Tautiška giesmė aplink pasaulį“ ir 21.00 val. gieda „Tautišką giesmę“. 

Oninės Stulgiuose – vasaros atlaidų šventė, minima liepos 26 dienai artimiausią sekmadienį, kurios metu daugelis moterų pažymi varduves – šventą Oną. Todėl į šią Oninių atlaidų šventę 2022 m. liepos 24 d. buvo pakviestos visos Pakražančio seniūnijos Onos ir Onutės, kad ir kuriai bendruomenei priklausytų. Vardinių šventimas Lietuvoje prigijo po krikščionybės įvedimo. Popiežius Grigalius XIII a. šv. Onos šventę paskelbė privaloma visose bažnyčiose. Todėl Stulgių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje, kaip ir daugelyje Lietuvos bažnyčių, vyksta gausūs Šv. Onos atlaidai, po kurių pagerbiamos ir pasveikinamo visos Pakražančio seniūnijos Onos, surengiamas sakralinės muzikos atlikėjų koncertas. Oninės į šurmulį sukviečia visus stulgiškius – ir esamus, ir buvusius bei visas keturias Pakražančio seniūnijos bendruomenes.

Pakražančio kultūros centre organizuojamas tradicinis bendruomenių vakaras „Sveiks, kaimyne, eikš į talką“, kasmet spalio mėnesį sukviečia visas keturias (Grinių, Žalpių, Valpainių ir Stulgių) Pakražančio seniūnijos bendruomenes. Šiame vakare bendruomenės pasidžiaugia nuveiktais darbais ir pripildytais aruodais bei ilsisi po nuveiktų darbų gaivindami pasilinksminimo tradicijas. Renginys prasideda išankstiniu, savarankišku Pakražančio seniūnijos bendruomenių ruošimosi procesu šiam tradiciniam bendruomenių vakarui.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas