Archyvas

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. birželio 15 d. 8.00 val. iki 2020 m. rugpjūčio 14 d. 15.00 val. 
Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“ priemones/veiklos sritis.
Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 71 571 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės būstinėje adresu Dariaus ir Girėno 2a, Kelmė ir telefonu 8 427 51719 darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 10

1. VPS priemonė „Jaunimo užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ veiklos sritis „Parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimui“ LEADER-19.2-SAVA-5.1:
Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) FSA KELM-LEADER-19.2-SAVA-5.1
1 priedas PARAIŠKOS FORMA LEADER-19.2-SAVA-5.1
2 priedas JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA LEADER-19.2-SAVA-5.1
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 12 218 Eur
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 12 218 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų (įsigyjant naujas prekes ir kitą ilgalaikį turtą), iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai įgyvendinamas veiklos projektas (įsigyjant įvairias paslaugas, kurių rezultatas nėra ilgalaikis turtas).
 
2. VPS priemonė „Jaunimo užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ veiklos sritis „Parama jaunimo verslumo iniciatyvų kūrimuisi“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.2:
Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) FSA LEADER-19.2-SAVA-5.2
1 priedas PARAIŠKOS FORMA LEADER-19.2-SAVA-5.2
2 priedas JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA LEADER-19.2-SAVA-5.2
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 19 626 Eur
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 19 509 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų (įsigyjant naujas prekes ir kitą ilgalaikį turtą), iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai įgyvendinamas veiklos projektas (įsigyjant įvairias paslaugas, kurių rezultatas nėra ilgalaikis turtas).
 
3. VPS priemonė „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritis „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.1:
Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) FSA LEADER-19.2-SAVA-8.1 (aktuali redakcija)
Finansavimo sąlygų aprašas (FSA)FSA LEADER-19.2-SAVA-8.1
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 39 727 Eur
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 39 018 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų (įsigyjant naujas prekes ir kitą ilgalaikį turtą), iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai įgyvendinamas veiklos projektas (įsigyjant įvairias paslaugas, kurių rezultatas nėra ilgalaikis turtas).

AKTUALI INFORMACIJA:

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2023 m. kovo 22 d. valdybos posėdžio protokolo Nr. 2 sprendimu pakeistas paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 10 pagal vietos plėtros strategijos Nr. 42VS-KS-15-1-06736-PR001 „Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) II prioriteto priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.1  Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA). Atliktas keitimas susijęs su vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiu bei vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-226 redakcija) 24.12 papunkčio nuostatomis, kad tinkamos finansuoti išlaidos turi „būti patirtos tinkamu laikotarpiu, bet ne anksčiau kaip nuo vietos projekto pateikimo dienos ir ne vėliau  kaip  iki  vietos projekto įgyvendinimo tinkamo laikotarpio pabaigos, išskyrus vietos projekto bendrąsias išlaidas. Vietos projekto bendrosios išlaidos gali būti patirtos ne anksčiau kaip 12 (dvylika) mėnesių iki vietos projekto paraiškos pateikimo dienos. Vietos projekto tinkamas įgyvendinimo laikotarpis – iki 36 mėn. nuo vietos projekto vykdymo sutarties sudarymo dienos arba sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, kai paramos sutartys nesudaromos” ir „4.3.3.1. projektą įgyvendinti per nurodytą laikotarpį, kuris neviršija 36 (trisdešimt šešis) mėnesius nuo paramos sutarties sudarymo dienos (įgyvendinimo trukmė nurodoma vietos projekto paraiškoje)“. Vietos projektų įgyvendinimo laikotarpiu atliktas FSA keitimas nepažeidžia pareiškėjų ir paramos gavėjų lygiateisiškumo ir teisėtų lūkesčių.

PAPILDOMI DOKUMENTAI (pagalba pareiškėjams):
Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės
Vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašas ir priedai
Vietos projektų viešinimo taisyklės
Renginio organizavimo fiksuoto įkainio nustatymo tyrimo ataskaita http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai?page=2

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas