Archyvas

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2022 m. vasario 1 d. 8.00 val. iki 2022 m. kovo 15 d. 15.00 val. 
Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“ priemones/veiklos sritis.
Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 224 679 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės būstinėje adresu Dariaus ir Girėno 2a, Kelmė ir telefonu 8 427 51719 darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.
 
Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 15 (kvietimo tekstas) 
 
1. VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritis „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1:
Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) FSA LEADER-19.2-SAVA-6.1 (15)
1 priedas PARAIŠKOS FORMA LEADER-19.2-SAVA-6.1
2 priedas VERSLO PLANO FORMA LEADER-19.2-SAVA-6.1
„Vienos įmonės deklaracija“ pagal komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 (doc ir xlxs formatu)
,,Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija“ (doc ir xlxs formatu)
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 110 782 Eur
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 34 141 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.
 
2. VPS priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritis „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ LEADER-19.2-SAVA-7.1:
Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) FSA LEADER-19.2-SAVA-7.1 (15)
1 priedas PARAIŠKOS FORMA LEADER-19.2-SAVA-7.1
2 priedas VERSLO PLANO FORMA LEADER-19.2-SAVA-7.1
3 priedas JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA LEADER-19.2-SAVA-7.1
„Vienos įmonės deklaracija“ pagal komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 (doc ir xlxs formatu)
,,Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija“ (doc ir xlxs formatu)
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 58 527 Eur
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 58 527 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.
 
3. VPS priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritis „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.1:
Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) FSA LEADER-19.2-SAVA-8.1
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 26 102 Eur
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 26 102 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų (įsigyjant naujas prekes ir kitą ilgalaikį turtą), iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai įgyvendinamas veiklos projektas (įsigyjant įvairias paslaugas, kurių rezultatas nėra ilgalaikis turtas).
 
4. VPS priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9: 
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 29 268 Eur
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 29 264 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.
 
PAPILDOMI DOKUMENTAI (pagalba pareiškėjams):
Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės
Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės
Vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašas ir priedai
Vietos projektų viešinimo taisyklės
Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės
Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika
Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas
Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašas
Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimai
Fiksuotosios normos taikymo vietos projektų netiesioginėms išlaidoms apmokėti tvarkos aprašas

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas